Прием

В V клас се приемат 2 паралелки по 26 ученици (общо 52 ученици)

1

Регламент на школата по математика

Поставете мишката си върху елемент от списъка за да се покаже тук.

Подготовка

Кандидатите за прием в V клас имат право да участват в:

Изява Дата Максимален брой точки Коефициент
Областен кръг на олимпиадата по математика 21 4.76
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 100 1
Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас 50 2
Национално външно оценяване по математика 100 0.5
Средноаритметичната стойност от оценките по задължителни и избираеми учебни предмети в удостоверението за завършен начален етап на основно образование, след превръщането им в точки по реда на чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 100 0.5

Задачи за подготовка

Виж тук

2

Класиране

Учениците се класират въз основа на :

 1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика, от състезанията „Европейско кенгуру“ и „Пролетно математическо състезание“ за учениците от IV клас, а когато ученикът се е явил и на трите – въз основа на двата най-високи резултата;
 2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.).
 3. Извършва се в низходящ ред по описания по-горе.
 4. За участие в класирането учениците подават следните документи:
  • заявление по образец до директора на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора;
  • копие от удостоверение за завършен начален етап на основното образование;
  • копия от документите за резултатите от олимпиадата и/или състезанието в областта на математиката, включени в календара на МОН за учебната 2022/2023 год. – само за ученици от друга област.
 5. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля определения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по резултата от математическото състезание „Пролетно математическо състезание“.

  • Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по резултата от областния кръг на олимпиадата по математика.
  • Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по резултата от математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от IV клас.
  • Над държавния план-прием се приемат:
 6. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
 7. ученик с починал родител при заявено желание, ако отговаря на условията.

Сметни своя резултат

3

Кандидатстване

Учениците се записват в V клас в ППМГ „Гео Милев“ със следните документи:

 1. заявление за участие в приема за V клас за учебната 2023/2024 г. до директора на ППМГ „Гео Милев“ по образец;
 2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основното образование;
 3. медицинска амбулаторна карта;
 4. ученици с описаните в чл. 8, ал. 4 документи;
 5. ученици, кандидатстващи от други населени места – служебна бележка с резултатите от посочените състезания в чл. 6, ал.1.

Сроковете за подаване на документи за класиране и за записване на учениците се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Тях можете да видите в графика:

Регламент за държавен план-прием на ученици в v клас за учебната 2023/2024 година